POZOR: Neaktualizovane stranky.

Od 12. rocniku 2012/2013 najdete web na adrese: www.vsfs.cz/gmcsk

[Registrácia]  [Home]  [Projekt]  [Organizátor]  [Kontakt]  [Partneri]  [FAQ]  [Fotogaléria]  [Prihlásenie]  
Aktuality

FAQ

FAQ

Chcem sa zúčastniť súťaže Global Management Challenge. Aký postup odporúčate?
  
Odporučili by sme Ti postupovať takto:
  1. Zoznám sa s projektom prostredníctvom našej web stránky. Prečítaj si pravidlá súťaže.
  2. Stiahni si z webu manuál, ktorého podrobné osvojenie si je nevyhnutné pre pochopenie podstaty súťaže, ako aj pre samotný úspech. Nezabudni si stiahnut parametre (v excelovskej tabuľke, hneď vedľa manuálu).
  3. Registruj svoj súťažný tím na www.slovakgmc.sk  
Čo sa stane ak postúpime do 2. kola a nemáme patróna?
 
O svojom postupe do 2. kola sa dozviete už 16. decembra 2008. Od tohto dňa až do začiatku druhého kola, máte čas na získanie patróna. Organizátor sa Vám bude snažiť pomôcť. Už s konkrétnymi tímami budeme oslovovať jednotlivé firmy, ktoré ešte nezastrešili všetky tímy, ktoré si naplánovali. Zároveň oslovíme aj nové spoločnosti, ktoré patrónmi zatiaľ nie sú.
Ak si budete patróna hľadať sami, prosím kontaktujte nás e-mailom na info@slovakgmc.sk.
 
Ako sa zadávajú rozhodnutia?
 
Rozhodnutia zadávate vždy vo štvrtok do 10.00 hod prostredníctvom registračného systému. Rozhodnutia vypĺňate do formulárov Decision sheet - vždy aktuálneho na daný týždeň. Odporúčame dobre si skontrolovať vyplnené údaje a nenechávať formulár spustený (nečinný) viac ako 30 min resp. priebežne si vyplnené rozhodnutia ukladať. Môže sa stať, že pri aktualizácii stránky prídete o neuložené údaje. Decision sheet je správne vyplnený keď pri jeho označení svieti žltá (nie červená) gulička. Ak ste sa rozhodli niektoré rozhodnutie neprijať, napíšte do príslušného políčka 0. V opačnom prípade bude DS stále označený červenou guličkou.
 
Koľko súťažiacich môže byť v jednom tíme?
 
V jednom tíme môžu byť min. 3 a max. 5 súťažiaci.
 
Aké zloženie tímu odporúčate?
 
Môžete rozdeliť zodpovednosť medzi jednotlivcov, kde každý z vás bude zodpovedný za určitú oblasť chodu firmy. Pravdepodobne však budete potrebovať určiť jedného "vedúceho", ktorý zaručí, že vaše jednotlivé názory budú zmysluplne zladené. Prípadne môžete zvoliť uvoľnenejší prístup, pri ktorom budete o všetkom rozhodovať spoločne.  
 
Ako prebieha komunikácia medzi tímom a organizátorom súťaže a nakoľko je nutná fyzická prítomnosť členov tímu v priebehu súťaže? 
Komunikácia prebieha iba prostredníctvom internetu v prípade potreby je samozrejme možná telefonické spojenie. Fyzická prítomnosť je potrebná len pri eventuálnom postupe tvojho tímu do národného finále, ktoré je jednodňovou záležitosťou. Nie je nutné, aby sa celý tím alebo jeho časť špeciálne stretávala na vypracovávanie rozhodnutí, čo by bolo takmer neuskutočniteľné vzhľadom k časovej vyťaženosti členov tímu. Môžete si zvoliť oveľa ekonomickejší spôsob t.j. napr. elektronickú formu.
 
Ako je z časového hľadiska náročná účasť v súťaži? 
Časový rámec je takýto: súťaž prebieha v troch národných kolách. Prvé kolo sa skladá z piatich častí t.j. 5 rozhodnutí, ktoré tvoj tím vykoná za účelom dosiahnutia najvyššej ceny za akciu pre vašu firmu na trhu. Čas na uskutočnenie jedného rozhodnutia (72 položiek) je jeden týždeň, tzn. jedno kolo bude trvať päť týždňov. Po prvom kole víťazný tím z každej skupiny postúpi do kola druhého, kde sa celá procedúra zopakuje. Nasleduje národné finále, ktoré prebehne počas jedného dňa.
Čo sa týka časového vyťaženia, skúsenosti z minulých edícií potvrdili, ako v prípade študentov, tak manažérov, že pri dobrej súhre a koordinácii je možné súťaž úspešne absolvovať bez toho, aby bolo negatívne ovplyvnené skúškové obdobie resp. výkon pracovných povinností.
 
V manuáli som sa dočítal, že tímy sú rozdelené max. po 8. Znamená to teda, že tímy súťažiace v menšej skupine napr. po 7 či 6 sú oproti ostatným zvýhodnené napr. z pohľadu konkurencie?
 
Tímy sú na začiatku súťaže náhodne rozdelené do skupín. Žiadna skupina nie je oproti ostatným nijako zvýhodnená či znevýhodnená, všetci vstupujú do súťaže za rovnakých podmienok. Menší počet tímov v skupine síce môže pôsobiť dojmom, že konkurencia je menšia. Opak môže byť pravdou. Záleží na tom, ako kvalitné sú tímy, ktoré v skupine súťažia.   
 
Otázka ohľadom zavedenia podstatného zlepšenia výrobku 1 a 2: podľa správy za rok .x., štvrťrok 2 je u výrobkov 1 a 2 podstatné zlepšenie, zároveň však je v rozhodnutí za predchádzajúci štvrťrok uvedené, že zlepšenie bolo zavedené (u výrobkov 1 a 2 sú v kolónke "zavedenie vylepšenia" u výrobku 1). Zaujímalo by nás teda, či toto vylepšenie bolo skutočne aplikované, či je stále k dispozícii pre naše rozhodnutie?  
 
Tím predsa môže uskutočniť rozhodnutie o vylepšení výrobku, aj v prípade ak nemá žiadne vylepšenie k dispozícii, ale neprinesie to žiadnou adekvátnu výhodu. Pre Vás to znamená, pokiaľ teda správne chápem Vášu otázku, že chcete aplikovať podstatné vylepšenie výrobku, ktoré dosiahlo oddelenie V&V, máte teraz šancu toto rozhodnutie učiniť a podstatné vylepšení výrobku aplikovať. Poriadne si ešte raz prečítajte v manuáli body  26-47.
 
Chcel by som sa spýtať na priebeh zavedenia predaja cez internet. Je možné distribuovať výrobky prostredníctvom internetu už v nasledujúcom štvrťroku (t.j. 3. štvrťrok) poprípade aký je priebeh tohto zavedenia.
 
Počet prevádzkovaných rozhraní, ktorý si určíte, bude k dispozícii hneď v ďalšom štvrťroku, ale predaj cez internet bude zahájený až v ďalšom štvrťroku, nakoľko Vaše webové stránky sa počas jedného štvrťroku vyvíjajú. Musíte tiež urobiť rozhodnutie ohľadom internetového distribútora, ktoré síce vo výsledkovom formulári nemáte, ale internetový distribútor sa najme automaticky po tom, čo urobíte rozhodnutie o počte požadovaných rozhraní a zaplatení nákladov na prijatie a finančnú podporu.
 
Pokiaľ chcem, aby internetový distribútor začal pracovať pre období, napr. 06/4, musím sa už teraz rozhodnúť o jeho najatí, (tzn. už teraz zaplatiť náklady na prijatie a náklady na podporu), alebo až na konci období 06/3?  
 
Vyslovené rozhodnutie o najatí internetového distribútora vo formulári nie je, ten bude najatý automaticky potom, čo zaplatíte náklady na prijatie a finančnú podporu. Pokiaľ teda chcete, aby začal pracovať v období 06/4, musíte ho "najať" ( tzn. zaplatiť vyššie uvedené náklady) už v štvrťroku 06/3, ale v kolónke provízia vyplňte 0.
 
Mám niekoľko otázok. Po prvé v posledných dvoch kolách som zvolil hodinovú mzdu 11,60, ale z výsledkov vyplýva, že som vyplácal 11,90. To isté sa stalo i v prípade rozpočtu pre manažment, kde je vyššia čiastka, ako som zadal, je to tým, že mnou zvolená čiastka proste nestačila?
 
Pri hodnotách, ktoré vo Vašom management reporte uvádzate, máte symbol *, čo znamená, že rozhodnutia, ktoré ste v týchto prípadoch urobili boli prepracované počítačom na najbližšiu prijateľnú hodnotu. Čo znamená, že ste spravili také rozhodnutia, ktoré nebolo možné akceptovať v podmienkach aktuálneho cvičenia.
 
Chcem sa spýtať, či jedna osoba môže byť členom dvoch tímov alebo maximálne jedného?  
 
Každý hráč môže byť zaregistrovaný maximálne v jednom tíme.   
 
Chcem sa spýtať koľko tímov z každej skupiny postupuje do druhého kola?
 
Do druhého kola postupujú dva tímy z každej skupiny, t.j. celkom 64 tímov.
  
Dobrý deň, nemám jasno, čo znamená hviezdička pri montážnych pracovníkoch? My sme zadali, že chceme 6 a máme tam 0, pri ktorej je hviezdička. Ako to máme chápať? 
 
Hviezdička znamená, že Vami prijaté rozhodnutie je v rámci cvičenia neplatné, preto ho musel počítač upraviť na najbližšiu možnú hodnotu a označí ju *. Viď. body 199. - 202. manuálu.  
 
Mám otázku ohľadom diskvalifikácie jedného tímu v našej skupine. Zaujímalo by ma, ako sa previnili voči pravidlám?
 
Tím bol diskvalifikovaný nakoľko počas jedného kola nezadal svoje rozhodnutie do decision sheet aspoň trikrát. Vtedy už nie je možné v súťaži pokračovať. 
 
Rada by som sa informovala o výške účastníckeho poplatku v prípade, že sa do tímu dostane absolvent.
 
V prípade, že je v tíme absolvent a tím nemá patróna, pripadá na absolventa povinnosť uhradiť účastnícky poplatok v pomernej výške k celkovému počtu súťažiacich. To znamená, ak sú v tíme 4 študenti a 1 absolvent, absolvent uhradí 1/5 účastníckeho poplatku.
 
Chcel by som sa spýťať, či sa môžem ja ako stredoškolák zúčastniť súťaže alebo musím študovať na VŠ?
 
Áno, môžete sa do súťaže prihlásiť aj ako stredoškolák. Nakoľko by, ale nebolo možné nájsť pre Vás vhodného patróna je dobré, ak ostatní členovia tímu sú študentmi vysokej školy. Okrem vyplnenia potrebných údajov v registračnom systéme nás, prosím, upozornite e-mailom o Vašej účasti v súťaži.
 
Prečo mi neprišla v reporte súvaha ostatných firiem i keď sme za túto službu zaplatili?
 
Súvahu firiem obdržíte len v 1., 3. a 5. rozhodnutí aj keď Vám stiahnu úhradu už v nasledujúcom rozhodnutí. Viď. bod 343 manuálu.
 
Pri vypĺňaní decision sheet nie je možné zadať desatinú čiarku a znamienka +/-. Čo s tým?
 
Desatinú čiarku je možné zadať len v nasledujúcich políčkach decision sheetu: hodinová mzda a percento provízií. V iných políčkach je možné zadať len celé čísla. Podobne +/- je možné zadať len pri prijať/prepustiť pracovníkov a +/- investície. Upozornenie: po uložení decision sheetu sa Vám bude v prípade zadania +5 zobrazovať už iba 5, čo je správne, pretože tento údaj už spracováva počítač, ktorý +5 nepozná ako číslo. -5 však zostane ako -5.
 

 

 

 

© 2007 R.I. Consultancy Services :: All rights reserved :: Design by Ostosest :: Created by RunGroup.eu